Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelnemers-voorwaarden van het Fairwaystrokes Programma.
 
Definities:
  • Deelnemer/Deelnemers: iedere individuele golfer in het bezit van een NGF-pas, die zich heeft aangemeld tot deelname aan het Fairwaystrokes Programma.
  • NGF: de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, welk het mogelijk maakt dat de Deelnemer middels de NGF-pas kan deelnemen aan het Fairwaystrokes Programma.
  • De NGF-pas: De persoonsgebonden pas, welke jaarlijks door de NGF aan de Deelnemer wordt verstrekt en welke eigendom is van de NGF, waarmee de Deelnemer kan sparen en waarmee, in combinatie met een wachtwoord, toegang verkregen kan worden tot het Fairwaystrokes Programma via de Website.
  • Fairwaystrokes Programma: Het spaarprogramma waarmee Deelnemers de NGF-pas tevens kunnen gebruiken om Fairwaystrokes te sparen bij deelnemende Spaarpartners.
  • Spaarpartner: De bedrijven waarmee in het kader van het Fairwaystrokes Programma samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten en die Deelnemers de gelegenheid geven Fairwaystrokes bij hun te sparen.
  • Spaartegoed: Het tegoed uitgedrukt in Fairwaystrokes dat Deelnemers sparen indien zij een product bij de aangesloten Spaarpartners kopen, waarbij een Fairwaystroke de waarde vertegenwoordigt van één euro (hierna ‘Fairwaystroke’).
  • Persoonsgegevens: Gegevens die tot Deelnemers herleidbaar zijn waaronder – maar niet beperkt tot - NAW gegevens en geboortedatum.
  • Website: Internetadres waar met behulp van de NGF-pas en het wachtwoord door de Deelnemer toegang kan worden verkregen tot het Fairwaystrokes Programma.
  • Voorwaarden: deze deelnemersvoorwaarden die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast door de NGF.
 
Artikel 1 NGF-pas
1.1 Deelnemer garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de NGF-pas en garandeert de NGF-pas niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling dan wel reglementen van de NGF.
1.2 Deelnemer garandeert wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website en om zich aan te melden voor en gebruik te maken van het Spaarprogramma. Deelnemer dient de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger
1.3 Indien de Deelnemer het bij aanmelding opgegeven wachtwoord is vergeten, dan kan Deelnemer om een nieuw tijdelijk wachtwoord verzoeken. Dit tijdelijke wachtwoord kan de Deelnemer zelf na inloggen wijzigen. 
1.4 De NGF-pas is bestemd voor privé-gebruik en mag uitsluitend voor het doel van de pas, zoals door de NGF is bestemd en bepaald, gebruikt worden.
1.5 De NGF-pas is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van de Deelnemer zelf en zijn/haar gezinsleden worden gebruikt. De Deelnemer is dan ook niet gerechtigd de NGF-pas van een ander, niet zijnde een gezinslid, te gebruiken of de NGF-pas aan een ander, niet zijnde een gezinslid, ter beschikking te stellen.
1.6 Het is niet toegestaan de NGF-pas te gebruiken op een manier die het Fairwaystrokes Programma schade toebrengt. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van de NGF-pas, is de NGF gerechtigd de pas direct in te nemen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de Deelnemer.
1.7 In geval van verlies of diefstal van de NGF-pas dient de Deelnemer dit door te geven aan de NGF. De NGF zal ervoor zorgdragen dat de Deelnemer een nieuwe pas ontvangt.
1.8 De NGF is gerechtigd jaarlijks administratiekosten in rekening te brengen ten laste van de besteedbare Fairwaystrokes van de Deelnemer. Deze kosten worden door de NGF automatisch geïnd van de besteedbare Fairwaystrokes van de Deelnemer. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft de Deelnemer hier expliciet toestemming voor. Deze administratiekosten zijn ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten samenhangend met het beheer van het spaarsysteem mits de vrij besteedbare Fairwaystrokes van de Deelnemer tenminste het bedrag van de te innen administratiekosten bedraagt. Deze administratiekosten worden binnen het spaaroverzicht gespecificeerd onder de omschrijving ‘Administratiekosten'. De NGF stelt de Deelnemer jaarlijks door middel van een spaaroverzicht op de hoogte van de administratiekosten die voor het desbetreffende kalenderjaar in rekening worden gebracht.
 
Artikel 2 Gegevens
2.1 Deelnemer garandeert zorg te dragen dat gegevens van de Deelnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – adresgegevens en bankrekeningnummer, volledig, juist en actueel zijn.
2.2 Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft de Deelnemer expliciet toestemming voor gebruik van de gegevens van de Deelnemer voor doeleinden die passen binnen het Fairwaystrokes Programma.
 
Artikel 3 Fairwaystrokes
3.1 De door de Deelnemer gespaarde Fairwaystrokes komen enkel toe aan de Deelnemer, met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden. De Stichting Beheer Derdengelden Fairwaystrokes (de “Stichting”) beheert de Fairwaystrokes voor de Deelnemer.
3.2 De gespaarde Fairwaystrokes blijven geldig voor een periode van twee jaar na het verkrijgen van de Fairwaystrokes, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4 van de Voorwaarden. Indien de Deelnemer de Fairwaystrokes niet binnen deze periode aanwendt, vervallen deze aan de Stichting.
3.3 Indien de Deelnemer een aankoop doet bij een, bij het Spaarprogramma aangesloten Spaarpartner, die tevens aan een ander loyaltyprogramma deelneemt, dan dient de Deelnemer een keuze te maken tussen hetzij sparen binnen, het Fairwaystrokes Programma, hetzij sparen binnen het ander loyaltyprogramma.
3.4 Een bij het Fairwaystrokes Programma aangesloten Spaarpartner kan besluiten dat bepaalde in zijn winkel geldende acties niet met de Fairwaystrokes van het Faiwaystrokes Programma samengaan. 
 
Artikel 4 Beëindiging
4.1 Deelname van de Deelnemer aan het Fairwaystrokes Programma is gekoppeld aan de relatie met de NGF en de door de NGF aan de Deelnemer verstrekte NGF-pas. Indien de relatie van de Deelnemer met de NGF eindigt of indien de NGF besluit het Fairwaystrokes Programma te beëindigen, eindigt de deelname van de Deelnemer aan het Fairwaystrokes Programma. Vanaf dat moment kan de Deelnemer niet meer sparen met de NGF-pas.
4.2 De reeds gespaarde Fairwaystrokes blijven gedurende een periode van maximaal twaalf (12) maanden na beëindiging van deelname aan dan wel beeindiging van het Fairwaystrokes Programma geldig en kan gedurende die periode gebruikt worden.
4.3 De Deelnemer is te allen tijd gerechtigd de deelname aan het Fairwaystrokes Programma te beëindigen door zijn/haar account te deactiveren via de menukeuze op de Website “mijn gegevens/account deactiveren”. Hierna kan de Deelnemer niet meer sparen met de NGF-pas. De reeds gespaarde Fairwaystrokes blijven gedurende een periode van maximaal twaalf (12) maanden na beëindiging van deelname aan het Fairwaystrokes Programma geldig en kunnen gedurende die periode gebruikt worden.
4.4 De NGF behoudt zich het recht voor om de Deelnemer, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van het Fairwaystrokes Programma indien Deelnemer op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van de NGF om nadere rechtsmaatregelen tegen de Deelnemer te treffen en schadevergoeding te eisen. 
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 De NGF sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, het Spaarprogramma en/of de NGF-pas.
 
Artikel 6 Vrijwaring
6.1 De Deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de NGF-pas geschiedt op eigen risico.
6.2 De Deelnemer vrijwaart de NGF alsmede aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie een samenwerking is aangegaan in het kader van het Fairwaystrokes Programma, volledig voor alle mogelijke aanspraken van de Deelnemer zelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden en/of verband houdende met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, het Fairwaystrokes Programma en de NGF-pas door de Deelnemer zelf of derden, al dan niet handelend met de toestemming van de Deelnemer.
 
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, het Fairwaystrokes Programma en de NGF-pas berusten bij de NGF.
7.2 Het is de Deelnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van (delen van) de Website, Fairwaystrokes Programma en de NGF-pas zonder voorafgaande toestemming van de NGF te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis aan derden brengen.
 
Artikel 8 Diversen
8.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 
8.2 Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.3 Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 
 

 

Fairwaystrokes bij je online aankopen Klik hier

Wehkamp, Fonq, Greetz, Gaastra, nog veel meer Klik hier

Het leukste verjaardagskado! Klik hier

Klik hier